#مورنینگ_داخلی #هماتولوژی #داخلی 💠‏ID: خانم ۷۲ ساله، اهل و ساکن امل، متاهل، منبع شرح حال دختر بیمار نسبتا reliable. 🔷️‏CC: ضایعات پوستی قرمز رنگ ‏🔷️PI: بیمار خانم ۷۲ ساله مورد DM,CVA,HTN,HF که به علت ضایعات پوستی و آزمایشات مختل به این مرکز ارجاع داده شدند. بیمار از حدود ۱/۵ ماه […]

#داخلی #مورنینگ_ریپورت #گوارش 🆔 بیمار خانم ۸۴ ساله، متأهل، خانه دار، اهل آمل، منبع شرح حال خود بیمار و دخترش نسبتا هم قابل اعتماد 🔹Cc= دیسفاژی 🔹PI: خانم ۸۴ ساله مورد HTN با شکایت دیسفاژی به این مرکز مراجعه کرده.بیمار دیسفاژی را از یک ماه قبل ذکر میکند، از ابتدا […]

#داخلی #مورنینگ_ریپورت ID: خانم۶۰ ساله با تحصیلات ابتدایی،اهل و ساکن بابلسر،منبع شرح حال خود بیمار و نسبتاreliable 💠CC: تنگی نفس و تشدید سرفه 💠PI: بیمار خانم ۶۰ ساله مورد برونشکتازی که با تشدید تنگی نفس،سرفه و خلط به این مرکز مراجعه کردند.به گفته بیمار علائم از یک ماه قبل شروع […]

به نام خدا #مورنینگ #داخلی #گوارش ID: آقای ۵۷ ساله،متاهل،شغل بنایی، SOH: خود بیمار و همراهان و نسبتا قابل اطمینان Cc: تهوع و استفراغ 🟣PI: بیمار آقای ۵۷ ساله مورد small cell lung carcinoma از سال گذشته که با شکایت تهوع و استفراغ و عدم تحمل po مراجعه کرده اند.بیمار […]

بیمار خانم ۵۰ ساله مورد دیابت تایپ دو، که با شکایت درد فک تحتانی مراجعه کرده است. بیمار دوماه پیش به دلیل کوید ۱۹ در بیمارستان بستری میشود که طی این مدت دچار درد استخوان های ماگزیلا ، اکسیپیتال، پریتال، گردن و پشت میشود. بیمار تحت w/u هایی قرار گرفتند(MRV, […]

🔺️CC: اسهال خونی   PI: بیمار اقای ۴۷ ساله مورد شناخته شده IBD که با شکایت اسهال که از یک ماه قبل شروع شده مراجعه کرده است. بیمار طی هفته گذشته روزانه ۶_۷نوبت اسهال با کاهش حجم داشته که خونی بوده و همچنین در این مدت درد ناحیه هایپوگاستر داشته […]