🔺️CC:   ضعف و بی حالی   🔺️PI: بیمار پسر ۱۷ ساله ای است که با شکایت ضعف و بی حالی مراجعه کرده است. از حدود ۵ روز پیش دچار تهوع و استفراغ بعد هر نوبت غذا خوردن شده همچنین طی این مدت دچار پرنوشی و پرادراری نیز بوده است. […]