#داخلی #مورنینگ_ریپورت #گوارش 🆔 بیمار خانم ۸۴ ساله، متأهل، خانه دار، اهل آمل، منبع شرح حال خود بیمار و دخترش نسبتا هم قابل اعتماد 🔹Cc= دیسفاژی 🔹PI: خانم ۸۴ ساله مورد HTN با شکایت دیسفاژی به این مرکز مراجعه کرده.بیمار دیسفاژی را از یک ماه قبل ذکر میکند، از ابتدا […]

به نام خدا #مورنینگ #داخلی #گوارش ID: آقای ۵۷ ساله،متاهل،شغل بنایی، SOH: خود بیمار و همراهان و نسبتا قابل اطمینان Cc: تهوع و استفراغ 🟣PI: بیمار آقای ۵۷ ساله مورد small cell lung carcinoma از سال گذشته که با شکایت تهوع و استفراغ و عدم تحمل po مراجعه کرده اند.بیمار […]

🔺️CC: اسهال خونی   PI: بیمار اقای ۴۷ ساله مورد شناخته شده IBD که با شکایت اسهال که از یک ماه قبل شروع شده مراجعه کرده است. بیمار طی هفته گذشته روزانه ۶_۷نوبت اسهال با کاهش حجم داشته که خونی بوده و همچنین در این مدت درد ناحیه هایپوگاستر داشته […]