#مورنینگ_داخلی #هماتولوژی #داخلی 💠‏ID: خانم ۷۲ ساله، اهل و ساکن امل، متاهل، منبع شرح حال دختر بیمار نسبتا reliable. 🔷️‏CC: ضایعات پوستی قرمز رنگ ‏🔷️PI: بیمار خانم ۷۲ ساله مورد DM,CVA,HTN,HF که به علت ضایعات پوستی و آزمایشات مختل به این مرکز ارجاع داده شدند. بیمار از حدود ۱/۵ ماه […]