#morning_report #داخلی #روماتو 📌ID: آقای ۵۷ساله/ متاهل/ کارمند منبع شرح حال: بیمار و همسرش 📌CC: درد و تورم مچ دست چپ 📌PI: بیمار آقای ۵۷ساله مورد شناخته شده بیماری روماتیسمی، دیابت و HTN که با درد و تورم مچ به پایین دست چپ که از ۲،۳ روز پیش شروع شده […]

بیمار خانم ۵۰ ساله مورد دیابت تایپ دو، که با شکایت درد فک تحتانی مراجعه کرده است. بیمار دوماه پیش به دلیل کوید ۱۹ در بیمارستان بستری میشود که طی این مدت دچار درد استخوان های ماگزیلا ، اکسیپیتال، پریتال، گردن و پشت میشود. بیمار تحت w/u هایی قرار گرفتند(MRV, […]