• nasaamed@email.com
  • Babol university of medical science

ثبت گزارش های صبحگاهی و گراند راند ها

 

 

گزارش های صبحگاهی و گراند راند ها

با توجه به اینکه در جلسات گزارش های صبحگاهی و گراند راند های آموزشی بیمارستان ها و مراکز درمانی موارد بالینی زیادی مطرح میشوند و در کنار ارائه کیس های آموزشی، نحوه صحیح ارائه کیس ها در قالب شرح حال و معاینات را آموخته و نکاتی پیرامون کیس های مطرح شده بر طبق تجربه و رفرنس ها مطرح میکنند.

با نظر به اینکه دانشجویان کارآموز و کارورز تنها دوره های کوتاهی را در هر روتیشن میگذرانند، وجود یک دیتا بانک از کیس ها و نکات مطرح شده در این جلسات اهمیت بسیاری پیدا میکرد. این کیس ها توسط کاراموزان همان بخش، نوشته و بعد از تایید اساتید و تطبیق با رفرنس ها توسط مسئول هسته بالینی هر بخش در سایت بارگزاری میشود.

برای دسترسی به محتوای این جلسات به منوی سایت مراجعه کرده و با انتخاب حیطه ی بالینی مرتبط با جلسه و انتخاب زیر منوی گزارشهای صبحگاهی آن حیطه پست های مربوط به ان را مشاهده نمایید.

علاوه بر سایت محتوا این جلسات در کانال تلگرامی به آدرس :

bums_case_report@

منتشر میگردد.