• nasaamed@email.com
  • Babol university of medical science

شبکه سازی

محیطی برای اجرا و استفاده از فرایند های آموزش پزشکی

باتوجه به وجود پتانسیل های بالای دانشجویان در ارائه ایده های خلاقانه و تجربه و علاقه اساتید، وجود شبکه ای جامع برای وصل کردن برنامه ریزی شده ی این دو گروه هدفی بود که با نیل به ان میشد جای خالی خلا های آموزش پزشکی را در دانشگاه پر کرد. بنابراین با ایجاد هسته های بالینی که دارای استاد و دانشجوی مسئول و اعضای مشخصی بود فضایی برای ارتباط موثر و هدف مند این دو قشر فراهم شد. از طرفی وجود یک سایتی که فعالیت های حاصل از این ارتباط را معرفی و محتوای ان را قابل دسترس میکرد به ارتقا این شبکه همکاری کمک میکند.