#داخلی #مورنینگ_ریپورت ID: خانم۶۰ ساله با تحصیلات ابتدایی،اهل و ساکن بابلسر،منبع شرح حال خود بیمار و نسبتاreliable 💠CC: تنگی نفس و تشدید سرفه 💠PI: بیمار خانم ۶۰ ساله مورد برونشکتازی که با تشدید تنگی نفس،سرفه و خلط به این مرکز مراجعه کردند.به گفته بیمار علائم از یک ماه قبل شروع […]

بیمار خانم ۵۰ ساله مورد دیابت تایپ دو، که با شکایت درد فک تحتانی مراجعه کرده است. بیمار دوماه پیش به دلیل کوید ۱۹ در بیمارستان بستری میشود که طی این مدت دچار درد استخوان های ماگزیلا ، اکسیپیتال، پریتال، گردن و پشت میشود. بیمار تحت w/u هایی قرار گرفتند(MRV, […]

#مورنینگ_جراحی     ♦️CC درد شکم ♦️PI بیمار آقای ۴۳ ساله که با شکایت درد شکم مراجعه کردند. درد شکم با ماهیت کولیکی از ۵ روز قبل مراجعه با ارجحیت upper abdomen شروع شده است. درد بیمار پوزیشنال نبود، به جایی انتشار نداشت و همچنین ارتباطی با غذا خوردن نداشت. […]