• nasaamed@email.com
  • Babol university of medical science

Fracture of proximal of humorus

به نام خدا
شکستگی پروگزیمال استخوان بازو(هیومروس)
بیمار اقای ۵۵ ساله مورد FH از ارتفاع ۳ متری با open fx پروگزیمال هومروس راست و fx سر رادیوس راست
لسراسیون ۳ cm پروگزیمال بازو دارد
معاینات نوروواسکولار نرمال است
سابقه HTN دارد و داروهایش را همراه ندارد

برچسب گذاری شده : / /