• nasaamed@email.com
  • Babol university of medical science

رادیوگرافی نرمال زانو- انواع view ها

مقدمه

 

knee AP view

 

در این ویدئو  رادیوگرافی نرمال زانو را در نمای AP به همراه اناتومی اجزای ان و تکنیک تصویر برداری در این نما را مشاهده میکنید.

 

Knee Lateral view

در این ویدئو  رادیوگرافی نرمال زانو را در نمای lateral به همراه اناتومی اجزای ان و تکنیک تصویر برداری در این نما را مشاهده میکنید.

 

knee sunrise view

در این ویدئو  رادیوگرافی نرمال زانو را در نمایsunrise  به همراه اناتومی اجزای ان و تکنیک تصویر برداری در این نما را مشاهده میکنید.

 

برچسب گذاری شده : / / / / / / /

تفسیر گرافی نرمال زانو-انواع Normal variation

Bipartite Patella

در این ویدئو یک نرمال وریشن در گرافی زانو تحت عنوان bipartite patella  را مشاهده میکنیم.

 

cortical desmoid

در این ویدئو یک نرمال وریشن زانو تحت عنوان cortical desmoid در گرافی زانو مشاهده میکنیم.

Fabella

در این ویدئو یک نرمال وریشن زانو تحت عنوان Fabella در گرافی زانو مشاهده میکنیم.
برچسب گذاری شده : / /

Fracture of proximal of humorus

به نام خدا
شکستگی پروگزیمال استخوان بازو(هیومروس)
بیمار اقای ۵۵ ساله مورد FH از ارتفاع ۳ متری با open fx پروگزیمال هومروس راست و fx سر رادیوس راست
لسراسیون ۳ cm پروگزیمال بازو دارد
معاینات نوروواسکولار نرمال است
سابقه HTN دارد و داروهایش را همراه ندارد

برچسب گذاری شده : / /